Etewojeneyite tekstyèl

Se yon ipotèz ki di yon tèks ka genyen plizyè sekans la dan li. Sekans sa yo ka: sekans naratif, sekans deskriptif, sekans agimantatif, sekans konvèsasyon-dyalòg ekt. Sa vle di yon moun ka fè yon ti deskripsyon pandan l ap rakonte yon istwa; li ka rakonte yon ti istwa pandan l'ap defann yon lide, eksetera. Konsa lè w' pran tout tèks la li genyen plizyè sekans ladan l.

KÈK LYEN ENPÒTAN