Tèks enfòmatif

Pi gwo wòl yon tèks enfòmatif se pote konesans, Si li gen istwa ladan l se pa pou distrè lektè yo, men se pou pote m enfòmasyon ba yo. Yon enfòmasyon se yon manman ki gen de pitit : youn rele tem lòt la rele rèm. Tem nan se sa w'ap di a, rèm nan se sa wap di sou m tèm nan. An prensip, se ren nan ki toujou nouvo.

Nan yon tèks enfòmatif pifò vèb yo nan tan prezan. An kreyòl, leplisouvan mak tan yo (te, ava, pral...) ak aspè yo (ap) pa menm. Vèb ki eksprime yon pwosè ki pa rive nan bout li eksprime yon aspè enpèfektif. m Sepandan vèb ki eksprime yon pwosè ki rive nan bout li eksprime yon aspè pèfektif.

Egzanp : Jilbè pa kapab vini : lap travay (aspè enpèfektif)

Jilbè travay anpil : i bouke (aspè pèfektif)

KÈK LYEN ENPÒTAN